I. OPĆE ODREDNICE

1. Ovi Opći uvjeti uređuju odnose između Nanny, Naručitelja i Pružatelja usluga te pravila korištenja internetskih stranica www.nanny.hr (u nastavku: Nanny.hr). Oni ćine sastavni dio svakog Ugovora o pružanju usluga.

 

2. Podnošenjem zahtjeva na za sklapanje Ugovora o pružanju usluga na Nanny.hr, objavom profila čuvalice na Nanny.hr, sklapanjem Ugovora o pružanju usluga na standardiziranim obrascima Nanny te prijavom (registracijom) na Nanny.hr svatko neopozivo pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta te ujedno potvrđuje da ih je pročitao, razumio i suglasio se sa time da ga ovi Opći uvjeti obvezuju, prihvaćajući sva pravila i uvjete navedene u njima.

 

3. Nanny.hr je postavljena u svrhu informiranja potencijalnih Naručitelja i potencijalnih Pružatelja usluga o djelatnosti Nanny i uslugama koje ona nudi, u svrhu dovođenja u vezu Naručitelja i Pružatelja Nanny.hr je Nanny.

 

4. Za sve što nije uređeno Općim uvjetima primjenjuju se pozitivni zakoni i propisi Republike Hrvatske.

5. Najniža dobna granica za korištenje Nanny.hr je 18 godina.

6. Za pojedine odnose između Nanny, Naručitelja i Pružatelja usluga mogu biti propisani drugačiji opći uvjeti. Ako su isti propisani i objavljeni, oni se primjenjuju prije ovih Općih uvjeta, u suprotnom primjenjuju se ovi Opći uvjeti.

7. Sastavni dio Općih uvjeta je Cjenik.

 

II. ZNAČENJE POJMOVA

 

8. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

a) Naručitelj je svaka fizička osoba koja putem Nanny.hr ili na drugi prikladan način zatraži sklapanje Ugovora za pružanje usluga ili dovođenje u vezu s neodređenim Pružateljem usluge radi pregovaranja o sklapanju Ugovora za pružanje usluga.

b) Pružatelj usluge je svaka fizička osoba koja putem profila čuvalice na Nanny.hr neodređenim Naručiteljima nudi pružiti Redovite i Dodatne usluge u određeno vrijeme, u skladu s odredbama iz ovih Općih uvjeta i uz naknadu propisanu Cjenikom.

c) Usluge su Redovite i Dodatne. Ako nije drugačije dogovoreno, smatra se da su dogovorene sve Redovite usluge, kako specificirane Općim uvjetima važećim u vrijeme sklapanja ugovora.

d) Redovite usluge su usluge čuvanja djeteta ili djece, u odgovarajućem privatnom ili javnom prostoru određenom od Naručitelja, uz ili bez nadzora Naručitelja. Ako nije drugačije dogovoreno u pojedinom slučaju, Redovite usluge uključuju:

- briga o sveopćoj dobrobiti i sigurnosti djeteta/djece;

- pripremanje obroka za dijete/djecu usuglašeno s Naručiteljem, hranjenje djece, previjanje, presvlačenje i mijenjanje pelena;

- aktivan angažman i participacija u igranju s djecom, animacija i slično;

- pomaganje djetetu/djeci pri izvršavanju domaćih zadataka za školu - samo ako su obje strane suglasne i tako im odgovara.

e) Dodatne usluge su usluge prijevoza djeteta/djece na i sa mjesta dogovorenog s Naručiteljem. Ove usluge nadopunjuju Redovite usluge i mogu se ugovoriti samo uz sve ili pojedine Redovite usluge.

f) Cjene usluga i naknada uređene su Cjenikom. Cjenik je sastavni dio ovih Općih uvjeta i vrijedi jednako kao i ovi Opći uvjeti.

 

III. USLUGE NANNY

 

9. Nanny provodi postupke traženja, predselekcije i selekcije Pružatelja usluge, posreduje u sklapanju i/ili kao posrednik sklapa Ugovor o pružanju usluga, pronalazi i predlaže drugog odgovarajućeg Pružatelja usluge za slučaj nedostupnosti ranije odabranog Pružatelja usluge, priprema Ugovor o pružanju usluga te obavlja druge usluge, sve sukladno pravilima iz ovih Općih uvjeta.

 

10. Nanny djeluje nepristrano u odnosu na Pružatelje usluga i Naručitelje. Naručitelj samostalno donosi odluku o odabiru pojedinog Pružatelja usluge kod sklapanja Ugovora o pružanju usluga.

 

11. Postupak traženja, predselekcije i selekcije Pružatelja usluga Nanny provodi između osoba koje su se kao takve javile Nanny (npr. pošiljanjem prijave za čuvalicu na Nanny.hr), kao i između osoba koje je Nanny sama potražila. Osobe koje su poslale prijavu nemaju prednost u odnosu na druge potencijalne Pružatelje usluga.

 

12. U postupku traženja, predselekcije i selekcije Pružatelja usluga Nanny primjenjuje različite metode koje uzimaju u obzir različite zahtjeve, uvjete, znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti potrebne za uredno izvršavanje usluga. Samo osobe koje su prošle postupak predselekcije i selekcije i koje su ocijenjene kao osobe koje zadovoljavaju sve potrebne uvjete za pružanje usluga mogu biti Pružatelji usluga i mogu imati profil čuvalice na Nanny.hr.

 

13. Uvjete iz prethodne točke Općih uvjeta Pružatelji usluge moraju ispunjavati za cijelo vrijeme dok imaju otvoren profil čuvalice na Nanny.hr. Radi provjere ispunjavanja tih uvjeta, Nanny:

- prati urednost pružanja usluga po pojedinim Ugovorima o pružanju usluga tako što redovito, bez prethodne najave, kontaktira Pružatelja usluge i/ili Naručitelja, raspitujući se o tijeku izvršavanja usluge

- omogućava Naručiteljima podnošenje prigovora na izvršene usluge od strane pojedinog Pružatelja usluga te ispituje i utvrđuje osnovanost prigovora Naručitelja,

- po potrebi poziva Pružatelje usluge na dodatne razgovore i provjere znanja i vještina

 

14. Svoje troškove dolaska i sudjelovanja u postupcima iz prethodne točke snose sami Pružatelji usluge odnosno potencijalni Pružatelji usluge.

 

15. Nanny nastoji da dođe do sklapanja Ugovora o pružanju usluga te u tom smislu:

- Naručiteljima koji žele nadzirati izvršavanje usluga putem uređaja za slikovno i/ili zvučno snimanje omogućava korištenje takvih uređaja (baby monitor)

- organizira izvršavanje Dodatnih usluga od strane drugih valjano osposobljenih osoba, ako Naručitelj zatraži Dodatne usluge, a odabrani Pružatelj usluge ih ne nudi ili ih ne može izvršiti.

 

16. Nanny ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogli nastati Naručitelju ili bilo kojim drugim osobama prilikom izvršavanja ugovorene usluge, bilo Redovite i/ili Dodatne usluge.

 

17. Za svoje usluge Nanny ima pravo na naknadu sukladno Cjeniku. Naknada se naplaćuje isključivo od Naručitelja, sukladno pravilima iz ovih Općih uvjeta.

 

IV. SKLAPANJE UGOVORA

 

18. Ugovor o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor ili Ugovor o pružanju usluga) sklapaju Nanny, Naručitelj i Pružatelj usluga. Ugovor se može sklopiti pisanim putem ili putem Nanny.hr.

19. Ako se Ugovor sklapa pisanim putem, sklapa se na standardnom obrascu pisanog Ugovora za pruženje usluga, kojeg priprema Nanny. Pisani Ugovor o pružanju usluga sklopljen je kada ga sve strane potpišu. S Pružateljem usluge koji je upisan u imenik dadilja uvijek se sklapa pisani ugovor.

 

20. Ako se Ugovor sklapa putem Nanny.hr, Ugovor je sklopljen kada Naručitelj putem Nanny.hr podnese zahtjev za sklapanje Ugovora i kada Nanny elektroničkom poštom obavijesti Naručitelja da prihvaća taj zahtjev. Zahtjev se podnosi unosom svih potrebnih podataka u standardizirane obrasce za naručivanje usluge (Trebam čuvalicu), koje je pripremila Nanny. Podaci u zahtjevu za naručivanje usluge moraju odgovarati podacima na profilu odabranog Pružatelja usluge.

 

21. Iznimno od odredbe iz prethodne točke Općih uvjeta, ako podaci ispunjeni u zahtjevu za naručivanje usluge iz bilo kojeg razloga ne bi bili dostatni za sklapanje Ugovora (npr. radi moguće zabune Naručitelja sa nekom drugom osobom), Ugovor neće biti sklopljen, a Nanny je ovlaštena u roku od 48 (slovima: četrdeset osam) sati od obavijesti o prihvaćanju zahtjeva zatražiti od Naručitelja dostavu dodatnih podataka i/ili isprava. U slučaju da Naručitelj u ostavljenom roku dostavi tražene podatke, Ugovor je sklopljen kada Nanny potvrdi da je primila tražene podatke. U slučaju da zbog prirode nedostataka sklapanje Ugovora na ovaj način nije moguće, Nanny će o tome obavijestiti Naručitelja i Pružatelja usluge, a po mogućnosti i uputiti poziv za sklapanje pisanog Ugovora.

 

22. U slučaju da se nakon sklapanja Ugovora utvrdi da Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti ugovorene usluge u ugovorenom vremenu, Nanny će u najkraćem mogućem roku pronaći drugog Pružatelja usluga, o tome na prikladan i brz način obavijestiti Naručitelja te ga pozvati na sklapanje Ugovora s drugim Pružateljem usluga. Ako Naručitelj pristane na sklapanje novog Ugovora, taj Ugovor se sklapa na isti način kao i svaki Ugovor, neovisno o načinu na koji je prethodni Ugovor bio sklopljen. Sklapanjem novog Ugovora raniji Ugovor smatra se raskinut.

 

V. CIJENE I PLAĆANJE

 

23. Naknade za usluge Pružatelja usluge i Nanny propisane su Cjenikom. U naknadu je uračunat pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost. U prikazane cijene u cjeniku nije uključena Nanny naknada koja iznosi 549,00 kn za ukupno dvadeset rezervacija čuvanja u trajanju od šest mjeseci od prve uspješno napravljene rezervacije čuvanja. Cijena naknade posredovanja također uključuje i šest mjeseci održavanje računa Naručitelja na Nanny stranici. Nanny zadržava pravo naplate naknade posredovanja i održavanja računa Naručitelja, nakon prve naredne uspješne rezervacije, od ukupnog broja kupljenih posredovanja predviđenih ovim Općim uvjetima, ili nakon isteka predviđenog vremena za posredovanje, što god bude prvo. Produljenje rezervacije se naplaćuje prema Cjeniku i ne nastavlja se na sljedeći sat, već se računa se kao nova rezervacija. U slučaju ne najave produljenja postojeće rezervacije u Nanny, najkasnije u tijeku samog pružanja usluge, i odobrenja za produljenje, isključivo od Nanny primjenjuju se kazneni penali od 200 kuna po satu, nakon maksimalno toleriranih 10 minuta kašnjenja nakon unaprijed dogovorene rezervacije. Nanny zadržava pravo da uveća cijenu svojih usluga, za svako plaćanje potpomognuto od Nanny administratora putem telefona za najmanje 5% osim ako drugačije nije dogovoreno. Cijena naknade za Nanny je nepovratna. Cijene satnice Pružatelja su određene cjenikom, ili posebnim ugovorom. 

 

24. Nanny može uvijek ponuditi povoljnije naknade ili popuste i to kako za ukupne usluge Nanny i Pružatelja usluga, tako i za usluge samo jednoga od njih ili za dio usluga jednoga od njih. U slučaju da se nude povoljnije naknade ili popusti za neke usluge, takva ponuda biti će istaknuta na Nanny.hr. Ista obvezuje Nanny od trenutka njene objave na Nanny.hr.

 

25. U svaku istaknutu naknadu uračunat je pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

 

26. Nanny je ovlaštena jednostrano i u svakom trenutku izvršiti izmjene postojećeg Cjenika. Novi Cjenik primjenjuje se od trenutka objave na Nanny.hr. Ako bi Cjenik bio izmjenjen nakon podnošenja zahtjeva za sklapanje Ugovora putem Nanny.hr, a prije obavijesti o prihvatu tog zahtjeva od strane Nanny, na Ugovor se primjenjuje Cjenik koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za sklapanje Ugovora.

 

27. Ukupna naknada koju se Naručitelj sklapanjem Ugovora o pružanju usluga obvezuje platiti sastoji se od dva dijela:

- naknade Pružatelju usluge za pružanje Redovitih i/ili Dodatnih usluga i

- naknade Nanny za usluge Nanny.

 

28. Za slučaj da je Nanny organizirala obavljanje Dodatnih usluga od strane druge osobe različite od Pružatelja usluge, naknada za Dodatne usluge pripada osobi koja je obavila iste, a isplaćuje joj se posredstvom Nanny, jednako kao i naknada za Redovite usluge Pružatelju usluge.

 

29. Ukoliko Pružatelj usluge ne zbog svoje krivnje bude primoran produžiti vrijeme pružanja usluge, 10 (deset) minuta prekoračenja ugovorenog vremena ne naplaćuje se. Za produljenje duže od 10 (minuta), Nanny ima pravo naplatiti produženo pružanje usluge kao da se radi o novom Ugovoru o pružanju usluge. Prilikom naplate za produženo pružanje usluge, obračunava se i nova Nanny naknada te naknada za Pružatelja usluge, izuzev ako nije drugačije dogovoreno između Naručitelja i Nanny.

 

30. Plaćanje svih usluga vrši se posredstvom Nanny i to izravnom uplatom na bankovni račun, ili kroz PayPal sustav. Podnošenjem zahtjeva za sklapanje Ugovora putem Nanny.hr. ili potpisivanjem pisanog Ugovora, Naručitelj prihvaća Opće uvjete i daje suglasnost za ovaj način naplate. U trenutku podnošenja zahtjeva sredstva se rezerviraju, a na račun Nanny prenose se u roku od najviše 24 sata nakon obavljene usluge od strane Pružatelja usluge. Po prijenosu cjelokupnog iznosa naknade na račun Nanny, a najviše u roku od 31 dana od tog prijenosa, Nanny prenosi na račun Pružatelja usluge neto iznos naknade za pružene usluge, a na račun Državnog proračuna i dr. pripadajuće iznose poreza, doprinosa i prireza, sukladno važećim propisima RH.

 

 VI. PRAVA I OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA

 

31. Pružatelj usluge podnošenjem zahtjeva za otvaranjem profila čuvalice na Nanny.hr neodređenim Naručiteljima nudi pružiti Redovite i/ili Dodatne usluge u određeno vrijeme, u skladu s odredbama iz ovih Općih uvjeta i uz naknadu propisanu Cjenikom. Zahtjev za otvaranje Profila čuvalice podnosi se slanjem svih potrebnih podataka administratoru Nanny koji iste unosi u standardizirane obrasce za profile čuvalica, kojeg priprema Nanny. Otvaranje profila odobrava Nanny i o tome obavještava Pružatelja usluge.

 

32. Podnošenjem zahtjeva za otvaranjem profila na Nanny.hr Pružatelj usluge neopozivo pristaje na primjenu svih odredaba ovih Općih uvjeta.

 

33. Ako Pružatelj usluge ne nudi pružiti sve Redovite usluge ili ako ne nudi pružiti Dodatne usluge, a posebice ako nije suglasan sa time da Naručitelji nadziru njegovo pružanje usluga putem uređaja za slikovno i/ili zvučno snimanje, Pružatelj usluge dužan je u svom profilu to posebno naznačiti. Ako Pružatelj usluge pristaje na nadzor putem uređaja za slikovno i/ili zvučno snimanje samo uz izričitu prethodnu najavu takvog nadzora od strane Naručitelja i/ili Nanny, takav pristanak je također dužan posebno naznačiti u svom profilu.

 

34. Pružatelj usluge dužan je usluge izvršavati uz primjenu povećane pažnje, posebno vodeći računa o sigurnosti i dobrobiti djeteta. Ako je Naručitelj naznačio ili na bilo koji drugi način dao upute za pružanje zahtijevanih usluga, Pružatelj usluge dužan je izvršiti usluge sukladno primljenim uputama.

 

35. Ako Pružatelj usluge ne odredi ništa vezano uz pružanje usluga uz nadzor putem uređaja za slikovno i/ili zvučno snimanje, smatra se da je pristao na takvu vrstu nadzora u domu Naručitelja, neovisno o tome je li on najavljen ili nenajavljen, bilo njemu bilo Nanny.

 

36. Pristanak na nadzor iz prethodne točke ovih Općih uvjeta ne obuhvaća i pristanak za prikazivanje i reproduciranje tako sačinjenih snimaka trećim osobama različitim od konkretnog Naručitelja i osoba kojima je usluga pružena.

 

37. Podaci na profilu Pružatelja usluge su obvezujuća ponuda Pružatelja usluge za sklapanje Ugovora za pružanje usluga.

 

38. Pružatelj usluge odgovara za istinitost i točnost podataka na njegovu profilu te ih je dužan redovito ažurirati, kako bi uvijek bili točni i istiniti. U slučaju sklapanja Ugovora na temelju neistinih ili nedovoljno ažurnih podataka, Pružatelj usluge odgovara za svu štetu koja Naručitelju, Nanny ili drugim Pružateljima usluge od tuda nastane.

 

39. Nanny ima pravo i dužnost redovito provjeravati raspoloživost Pružatelja usluga u vrijeme koje Pružatelj usluga naznačuje u svom profilu. Radi provjere te raspoloživosti Nanny primjenjuje sva prikladna i raspoloživa sredstva, a posebice mailing liste, svoje internet baze te direktan kontakt telefonom i drugim servisima.

 

40. Pružatelju usluge je zabranjeno, bez pisane suglasnosti Nanny, izravnim ili neizravnim putem kontaktirati ili dogovarati pružanje usluga s Naručiteljima. Povreda ove odredbe smatra se najgrubljim oblikom kršenja Općih uvjeta od strane Pružatelja usluge. Za slučaj povrede ove odredbe, za svako neovlašteno kontaktiranje, dogovaranje ili pokušaj dogovaranja pružanja usluga bez sudjelovanja Nanny, neovisno o tome je li Nanny time nastala konkretna šteta, Pružatelj usluge je dužan platiti Nanny iznos od 2.000,00 kuna. Ako je zbog povrede ove odredbe Nanny nastala šteta koja je veća od prethodno navedenog iznosa, Nanny ima pravo od Naručitelja i Pružatelja usluge kao solidarnih dužnika zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

 

41. Pružatelj usluge dužan je izvršiti usluge iz Ugovora o pružanju usluga, u vrijeme i opsegu kako ugovoreno tim Ugovorom i ovim Općim uvjetima, ako je to suglasno sa podacima objavljenim na njegovu profilu u vrijeme slanja zahtjeva za sklapanjem Ugovora putem Nanny.hr od Naručitelja. U slučaju odustajanja od izvršavanja usluge iz Ugovora o pružanju usluga, Puržatelj je dužan obavijestiti Nanny najkasnije 48 sata prije ugovorenog početka pružanja usluge, u suprotnom Nanny zadržava pravo naplatiti prekršajnu naknadu od 549,00 kuna od Pružatelja, osim u iznimnim i opravdanim okolnostima. Pristanak na izvršenje usluge s početkom izvršavanja, kraćem od predviđene mogućnosti otkazivanja najkasnije 48 sati, neotkazive su, osim pod posebnim i opravdanim okolnostima ili na osnovu odluke Nanny. 

 

42. Naručitelj ima pravo davati dodatne upute za pružanje usluga, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta

 

43. U slučaju da Pružatelj usluge ne može izvršiti ugovorene usluge, Nanny će Naručitelju bez odgode pronaći drugog prikladnog i dostupnog Pružatelja usluge, sukladno odredbama točke 21 Općih uvjeta. U slučaju da Pružatelj usluge skrivio nemogućnost izvršavanja ugovorenih usluga (npr. neažurnošću podataka na profilu), Nanny ima pravo tražiti naknadu sve štete koja joj zbog takvih postupaka Pružatelja usluge nastane.

 

44. Pružatelju usluge zabranjeno je davanje djeci bilo kakvih medicinskih pripravaka ili lijekova bez pisanog naloga Naručitelja s kojim se je pisano suglasila Nanny.

45. Pružatelj usluga dužan je za vrijeme izvršavanja usluga suzdržati se od bilo kakvog diskriminatornog govora, po bilo kojoj osnovi, kao i bilo kakvog ponašanja koje se može protumačiti kao nametanje vjerskih, političkih i bilo kakvih drugi uvjerenja.

 

46. Ako se pružanje usluge obavlja u domu Naručitelja, Pružatelj usluge dužan je poštivati privatnost doma Naručitelja i privatnost svih osoba koje se u njemu nalaze. Potonje prvenstveno uključuje zabranu bilo kakvog snimanja koje nije dogovoreno s Naručiteljem i osobama koje se nalaze u domu Naručitelja, objavljivanje tih snimaka trećim osobama te dovođenja trećih osoba u dom Naručitelja, osim ako drugačije nije dogovoreno pisanim putem između svih strana Ugovora. Objavljivanje snimaka trećim osobama nije dozvoljeno ni za snimke koje su sačinjene uz znanje i pristanak Naručitelja i osoba kojima se pruža usluga.

 

47. Pružatelj usluge dužan je poštivati kućni red doma i svakog drugog privatnog ili javnog prostora u kojoj se pružaju ugovorene usluge, uključujući i zgrade u kojoj se eventualno nalaze ti prostori.

 

48. Pružatelj je dužan imovinu, prostor i druge stvari u vlasti Naručitelja ili drugih osoba čuvati s povećanom pažnjom, posebno pazeći da im ne ošteti te da svojim postupcima Naručitelju i drugim osobama ne stvara troškove (npr. korištenjem telefona Naručitelja), osim ako nije drugačije dogovoreno pisanim putem između svih stranaka Ugovora.

 

VII. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

 

49. Naručitelj nakon prijave (registracije) na Nanny.hr može pregledavati profile Pružatelja usluga, podnositi zahtjeve za sklapanje Ugovora o pružanju usluga ili zatražiti od Nanny odabir prikladnog i dostupnog Pružatelja usluga. Prijava na Nanny.hr smatra se dovršena unosom svih podataka o Naručitelju (roditeljima i/ili roditelju), a koji se traže u standardiziranim obrascima na Nanny.hr.

 

50. Naručitelj ima pravo davati dodatne upute za pružanje usluga. Dodatne upute daju se u pravilu prije izvršavanja Ugovora, kontaktiranjem Nanny na bilo koji prikladan način. Ako Naručitelj osobno nadzire pružanje usluga, upute za pružanje usluge može davati izravno Pružatelju usluge i/ili drugoj osobi koja obavlja usluge (npr. Dodatne usluge).

 

51. Naručitelj ima pravo nadzora nad pružanjem usluga. To svoje pravo koristi tako što može, po svojoj želji:

- u bilo koje doba i bez ikakve najave neposredno opažati pružanje usluga,

- u bilo koje doba i bez ikakve najave kontaktirati Nanny i raspitivati se o pružanju usluga,

- prije pružanja usluga zatražiti od Nanny korištenje uređaja za slikovno i/ili zvučno snimanje pružanja usluga

- koristiti vlastite uređaje za slikovno i/ili zvučno snimanje pružanja usluga.

 

52. Naručitelj ima pravo u roku od 24 (slovima: dvadeset četiri) sata od dovršetka izvršenja usluge, pisanim putem ili putem elektroničke pošte naznačene na Nanny.hr, Nanny dostaviti prigovor na pružanje usluge. Prigovor mora biti obrazložen na način da se iz njega jasno može utvrditi nedostatak na koji se ukazuje.

 

53. Ukoliko se povodom pravovremenog prigovora Naručitelja utvrdi da Pružatelj usluge nije pravovremeno i u potpunosti izvršio ugovorene usluge, Nanny će Naručitelja, ako je to još uvijek moguće, pozvati na sklapanje Ugovora o pružanju usluga sa drugim Pružateljem usluge, bez ikakve dodatne naknade za Naručitelja. Ako sklapanje takog Ugovora više nije moguće ili ako Naručitelj ne želi isti sklopiti, Naručitelj je oslobođen obveze plaćanja naknade za prethodno ugovorenu uslugu koja nije pružena. Ako je dio usluga izvršen, razmjerno će se sniziti naknada za prethodno ugovorenu uslugu ili za prvu narednu ugovorenu uslugu.

 

54. Naručitelj je dužan poduzeti sve radnje neophodne za pravovremeno i potpuno obavljanje dogovorenih usluga, a osobito je dužan omogućiti Pružateljima usluga pristup prostorijama i prostorima u kojima će se izvršavati usluge, omogućiti i osigurati da taj prostor i/ili prostorije imaju sve uvjete za siguran boravak, da su prikladne za izvršavanje ugovorenih usluga, a zatvoreni prostori pogotovo da imaju osiguranu električnu energiju, grijanje i slično.

 

55. Naručitelj se obvezuje da će prije početka izvršavanja usluga iz prostora u kojem se usluge pružaju skloniti sve predmete koji nisu potrebni za pružanje usluge, a mogu predstavljati izvor opasnosti za zdravlje i sigurnost djece ili imaju veću vrijednosti ili su osobitog značaja za Naručitelja, posebice nakit, dragocijenosti i slično.

 

56. Naručitelju je zabranjeno bez pisane suglasnosti Nanny, izravnim ili neizravnim putem, kontaktirati ili dogovarati korištenje usluga s Pružateljima usluga. Povreda ove odredbe smatra se najgrubljim oblikom kršenja Općih uvjeta od strane Naručitelja. Za slučaj povrede ove odredbe, za svako neovlašteno kontaktiranje, dogovaranje ili pokušaj dogovaranja izvršavanja određenih Usluga, neovisno o tome je li Nanny time nastala konkretna šteta, Nanny ima pravo naplatiti od Naručitelja deseterostruki najviši iznos naknade za usluge Nanny (Agencijske usluge) propisan Cjenikom. Ako je zbog povrede ove odredbe Nanny nastala šteta koja je veća od najvišeg iznosa naknade za usluge Nanny propisane Cjenikom, Nanny ima pravo od Naručitelja i Pružatelja usluge kao solidarnih dužnika zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

 

VIII. PRESTANAK UGOVORA

 

57. Ugovor o pružanju usluga prestaje izvršenjem ugovorenih usluga ili raskidom sukladno ovim Općim uvjetima.

 

58. Raskid ugovora vrši se u obliku u kojem je sklopljen Ugovor koji se raskida. Ako je sklopljen pisanim putem, potrebna je pisana obavijest o raskidu, dostavljena preporučenom poštom ili osobno drugoj stranci. Ako je sklopljen putem Nanny.hr ili na drugi prikladan način, raskid se može izvršiti putem elektronske pošte, preporučene pošte ili predajom pisane obavijesti o raskidu osobno drugoj strani.

 

59. U slučaju povrede bilo koje obveze iz ovih Općih uvjeta od strane Naručitelja, Nanny je ovlaštena jednostrano raskinuti Ugovor o pružanju usluga sklopljen s Naručiteljem. U slučaju takvog raskida Nanny je ovlaštena u ime i za korist Pružatelja usluge naplatiti naknadu za sve usluge koje je pružio do dana raskida Ugovora. Naknadu za svoje usluge Nanny je ovlaštena naplatiti kao da je cijeli Ugovor uredno izvršen. Nanny je ujedno ovlaštena od Naručitelja naplatiti sve troškove prouzročene tim raskidom (trošak rezerviranja sredstava, troškovi prijenosa sredstava i sl.), kao i naknadu svake štete, materijalne i nematerijalne, koja joj je tim raskidom i/ili povredom odredaba ovih Općih uvjeta prouzročena.

 

60. Nanny je ovlaštena u roku od najkasnije 48 (slovima: četrdeset osam) sati od potvrde zahtjeva za sklapanje Ugovora putem Nanny.hr odnosno od potvrde zaprimanja dodatne dokumentacije navedene u točki 20., jednostrano raskinuti Ugovor, bez ikakvih troškova za Nanny, ako Nanny osnovano pretpostavlja da Pružatelj usluge bez svoje krivnje neće biti u mogućnosti pružiti ugovorene usluge.

 

61. Naručitelj je ovlašten u svako doba, bez obrazloženja, jednostrano raskinuti Ugovor ili otkazati Narudžbu. U slučaju takvog raskida, Naručitelj ima pravo na povrat novčanih sredstava koje je uplatio ili koji su rezervirani radi plaćanja, pod sljedećim uvjetima:

- u slučaju raskida najkasnije 48 (slovima: četrdeset i osam) sati prije ugovorenog početka pružanja usluga, pravo povrata 100% uplaćenog odnosno rezerviranog iznosa;

- u slučaju raskida manje od 48 (slovima: četrdeset i osam) sati, a prije početka ugovorenog pružanja usluge, bit će naplaćena naknada kao da je pružena usluga u trajanju od 1 (jednog) sata i naknada za usluge Nanny koja se po Cjeniku naplaćuje za Ugovore o pružanju usluga u trajanju od 1(jednog) sata;

- u slučaju raskida manje od 24 (slovima: dvadeset i četiri) sata, a prije početka ugovorenog pružanja usluge, Naručitelj nema pravo na povrat uplaćenog odnosno rezerviranog iznosa novčanih sredstava. 

- u slučaju raskida nakon što je Pružatelj usluga već započeo s pružanjem usluga, Naručitelj nema pravo na povrat uplaćenog odnosno rezerviranog iznosa novčanih sredstava.

 

62. Rok za povrat sredstava po odredbama ove glave Općih uvjeta je 10 (slovima: deset) radnih dana od dana raskida Ugovora. Povrat se vrši na karticu koja se koristila za naručivanje i osiguranje naplate naručene usluge. Ukoliko Nanny u roku iz ove točke Općih uvjeta izvrši povrat novčanih sredstava, Naručitelj nije ovlašten zahtijevati zatezne kamate.

 

IX. PRAVA I OBVEZE GLEDE PRIKUPLJANA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

63. Nanny na temelju pristanka Pružatelja usluge te Naručitelja usluge Nanny prikuplja njihove osobne i druge podatke te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje. Sve prethodno navedeno Nanny čini samo u mjeri u kojoj je to potrebno za uredno izvršenje usluga koje pruža te u mjeri u kojoj je to potrebno za uredno izvršenje njenih obveza iz zakona i drugih prisilnih propisa. Smatra se da je Pružatelj usluge dao pristanak na obradu osobnih podataka stavljanjem profila na Nanny.hr, a Naručitelj kreiranjem Narudžbe na Nanny.hr.

 

64. Nanny jamči Naručiteljima potpunu diskreciju u odnosu na sve podatke o Naručiteljima i/ili osobama kojima se usluga pruža, a koje bi Nanny, izravno ili posredstvom Pružatelja usluga, saznala ili koji bi joj na bilo koji drugi način bili učinjeni dostupnima. Opisanu diskreciju Nanny jamči za vrijeme trajanja Ugovora i neograničeno za cijelo vrijeme nakon prestanka Ugovora. Na isti način Nanny jamči diskreciju i za sve podatke o članovima obitelji Naručitelja i svih drugih osoba koje koriste prostor u kojem je ugovoreno pružanje usluge, bilo da se te osobe tamo samo zateknu tijekom pružanja usluga, bilo da tamo redovito žive ili stanuju.

 

65. Nanny se obvezuje informirati Naručitelje i korisnike Nanny.hr o načinu korištenja prikupljenih podataka. Nanny redovito daje Naručiteljima i Pružateljima usluga mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u svrhu marketinške svrhe.

 

66. Svi se podaci o Naručiteljima, osobama kojima se pružaju usluge, članovima obitelji Naručitelja i drugim osobama koje koriste prostor u kojem se pružaju usluge, kao i drugim osobama koje se zateknu u predmetnom prostoru, Nanny, Pružatelj usluge i svi poslovni partneri Nanny koji su u okviru svoje suradnje s Nanny bili dužni ili ovlašteni upoznati se s predmetninm podacima, dužni su iste strogo čuvati kao povjerljive. Isti osobe predmetne podatke mogu otkrivati trećoj strani samo ako budu zatraženi od strane suda, u odgovarajućem sudskom postupku ili ako obveza njihova otkrivanja bude propisana prisilnim propisom. U takvom slučaju Nanny, Pružatelj usluge i poslovni partneri dužni su o zatraženom ili obvezujućem otkrivanju bez odgode obavijestiti osobu čiji su to podaci te prilikom dostave traženih podataka maksimalno štititi interese osoba čiji su to podaci, otkrivajući samo ono što je nužno i prijeko potrebno.

 

67. Nanny ne jamči za zaštitu osobnih podataka ako su isti povrijeđeni radnjom osobe za koju Nanny ne odgovara, pa makar prenesena sa ili na sadržaj Nanny.hr.

 

68. Pružatelj usluge i Naručitelj imaju pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte Nanny. Na zahtjev pojedinog podnositelja Nanny će iz evidencije izbrisati podatke koji se na njega odnose, ako ih nije dužan prikupljati po zakonu i drugim pozitivnim propisima RH.

 

69. Uskrata osobnog podatka, davanje netočnih osobnih podataka ili prešućivanje osobnih podataka može imati za posljedicu raskid ugovora krivnjom tog suugovaratelja te obvezu naknade štete koja time bude prouzrokovana drugim suugovarateljima.

 

X. OSTALA PRAVA I OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE, NARUČITELJA, KORISNIKA NANNY.HR i DRUGIH KORISNIKA STRANICA NANNY.HR (pravila korištenja internetskih Nanny.hr)

 

70. Sredstva za pružanje Dodatnih usluga (npr. automobil, gorivo i slično) te sve potrebne uvjete za sigurno obavljanje Dodatnih usluga dužna je osigurati osoba koja pruža Dodatne usluge. Troškovi i naknada za pružanje Dodatnih usluga uređeni su Cjenikom i pripadaju osobi koje je pružila Dodatne usluge u konkretnom slučaju.

 

71. Dodatne usluge mogu se pružati samo od strane osoba koje su odgovarajuće osposobljene za upravljanje vozilom u kojem je potrebno obaviti Dodatne usluge i samo u vozilima koje su odgovarajuće registrirana, osigurana i na drugi način osposobljena za sudjelovanje u prometu. Nanny ne odgovara za korištenje neprikladnih vozila prilikom obavljanja Dodatnih usluga od strane Pružatelja usluge.

 

72. Naručitelj i Pružatelj usluge obvezuju se da se neće lažno predstavljati ili predstavljati u ime drugih fizičkih ili pravnih osoba. U zahtjevu za sklapanje Ugovora, u postupku prijave na Nanny.hr, u postupku prijave za čuvalicu, kao i u postupku otvaranja profila za čuvalicu na Nanny.hr, Naručitelj i Pružatelj usluge, svaki u odgovarajućem i za njega primjenjivom dijelu, dužni su upisati točne i potpune podatke.

 

73. Naručitelj, Pružatelj usluge, registrirani korisnici Nanny.hr i ostali korisnici Nanny.hr dužni su informacije na Nanny.hr koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih Pružatelja usluga, u svrhu nuđenja pružanja određenih usluga ili u svrhu informiranja o uslugama Nanny. Pod zlouporabom informacija na Nanny.hr osobito se podrazumijeva prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih Naručitelja i Pružatelj usluga, kao i prikupljanje, čuvanje i bilo kakvo korištenje osobnih podataka Naručitelja i Pružatelja usluga za svrhe različite od pronalaženja odgovarajućeg Pružatelja usluge, nuđena pružanja usluga, sklapanja Ugovora o pružanju usluga i informiranja o uslugama Nanny.

 

74. Svim osobama iz točke 72. ovih Općih uvjeta, bez izričitog odobrenja Nanny, zabranjeno je kopiranje baze podataka (profila i svih prikazanih podataka Pružatelja usluga) na bilo koji medij (uključujući pohranjivanje podataka iz baze Nanny.hr na računala korištenjem automatskih aplikacija), bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja i bez obzira radi li se o postupku samog Naručitelja, Pružatelja usluga, korisnika Nanny.hr i dr. ili osobe koja radi po njegovim uputama i nalozima. U slučaju postupanja suprotno ovim odredbama, osoba odgovorna za takvo postupanje dužna je naknaditi cjelokupnu štetu koju time prouzroči Nanny, Pružateljima usluga, drugim Naručiteljima i svim trećim osobama.

 

75. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta obvezuju se da neće bez odgovarajućeg odobrenja objavljivati, slati, razmjenjivati i na bilo koji drugi način na Nanny.hr činiti dostupnim sadržaje koji su zaštićeni tuđim autorskih i srodnim pravima.

 

76. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta obvezuju se da neće objavljivati, slati, razmjenjivati i na bilo koji drugi način na Nanny.hr činiti dostupnim sadržaje koji su protivni važećim propisima RH i/ili međunarodnim propisima, sadržaje koji su vulgarni, prijeteći, rasistički ili na bilo koji drugi način za Nanny, Pružatelje usluge, Naručitelje ili bilo koje druge osobe diskriminatorni, uvredljivi ili štetni. U slučaju povrede ove odredbe, Nanny će postupiti sukladno odredbama točke 80. ovih Općih uvjeta. Za takav neprihvatljiv sadržaj odgovara isključivo osoba koja ga je objavila ili na drugi način učinila dostupnim na Nanny.hr, kako kazneno, tako i prekršajno i materijalno, svim osobama kojima je takvim svojim postupanjem nanjela bilo kakvu štetu.

 

77. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta obvezuju se da putem Nanny.hr neće vršiti objavljivanje, slanje i razmjenu neželjenih sadržaja drugim osobama bez njihovog pristanka ili traženja.

 

78. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta obvezuju se da neće neće svjesno objavljivati, slati, razmjenjivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim putem Nanny.hr sadržaje koji sadrže viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

 

79. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta obvezuju se da neće objavljivati reklamni ili bilo kakav sličan sadržaj na Nanny.hr. te da neće koristiti Nanny.hr za oglašavanje ili izvođenje bilo kakvog komercijalnog, vjerskog, političkog ili bilo kojeg drugog oblika promidžbe.

 

80. Sve osobe iz točke 72. ovih Općih uvjeta dužne su suzdržavati se od svake inicijacije, poticanja i/ili izražavanja svojih političkih, vjerskih i drugih uvjerenja koje bi upućivale na diskriminaciju ili bilo kakav oblik netrpeljivosti prema drugima.

 

81. Nanny ima pravo ukloniti svaki sadržaj s Nanny.hr kojeg ocijeni nepodobnim te svaki sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Općim uvjetima. Za takvo uklanjanje Nanny ne treba prethodno kontaktirati osobu koja je objavila predmetni sadržaj, uključujući i njenog autora, kao niti tražiti odobrenje od istih. Ako je autor ili objavitelj takvog sadržaja Naručitelj ili Pružatelj usluge, Nanny će s istim odmah raskinuti sve ugovorne odnose i ukinuti sve njihove korisničke račune, sve bez ikakve najave i otkaznog roka. Kod takvog raskida ugovora radi se o raskidu krivnjom suugovaratelja koji je objavljivao predmetne sadržaje.

 

XI. AUTORSKA PRAVA

 

82. Nanny nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji neovlaštena osoba može postaviti na Nanny hr. Nanny.hr zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na Nanny.hr, osim ako za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.

 

83. Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez pisane suglasnosti vlasnika. Povreda te zabrane može biti razlog za pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka radi neovlaštenog korištenja autorskog djela, kao i postupka radi naknade štete, materijalne i nematerijalne.

 

XII. OSTALO

 

84. Nanny ima pravo povremeno slati elektronsku poštu koja je povezana s aktivnostima svima koji su se registrirali na Nanny.hr. Elektronska pošta može sadržavati reklamne poruke, obavijesti o posebnim ponudama, kao i ostale vrste obavijesti. Primatelji takve elektronske pošte u bilo koje vrijeme mogu pismeno zahtijevati da Nanny da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje elektroničke pošte.

 

85. Nanny na Nanny.hr objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu Nanny.hr. Posrednik ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica. Posrednik neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta preuzetih sa drugih portala / autora članka / pedijatara / psihologa / defektologa / savjetnika.

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

86. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora i Općih uvjeta, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko isto nije moguće, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

87. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Nanny.hr. Na taj način objavit će se i sve eventualne izmjene i dopune Općih uvjeta.

 

88. Nanny ima pravo u svako doba jednostrano izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete, bez prethodne obavijesti Naručitelju, Pružatelju usluga, korisniku Nanny.hr ili bilo kojoj trećoj osobi. Nanny neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz neupoznavanja izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta od strane osoba na koje se ovi Opći uvjeti primjenjuju Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na Nanny.hr, izuzev ako u njima nije nešto drugačije određeno.

 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 01.02.2016. godine.